ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายณัฐวุฒิ อินทมาตย์พิณพลราษฎร์สพป.เลย เขต 1 สพป.เลย เขต 1
2นางสาวปิยะวรรณ ปุ่นเอื้องพิณพลราษฎร์สพป.ตาก เขต 2 สพป.ตาก เขต 2
3นางนิชนันท์ ชูศรีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1
4นางสาวพิชญาภา ปันวาละบ้านเขาเขียวสพป.น่าน เขต 2 สพป.น่าน เขต 2