รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2    
101ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์นายเนตร ใจเร็ว 055288108 
102ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)นายอาคม มหามาตย์ 055396123 
103บ้านท่ายาง  055396369 
104บ้านทุ่งน้อยนายบรรเทิง ทานะขันธ์ 055310290 
106บ้านบุใหญ่นายพัชร พวงรุ้ง 055288178 
107บ้านแม่เทียบ  055310113 
108บ้านยางโทนนายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์ 055296115 
109บ้านวังสารนางเบญจมาศ รัตนประภา 055288174 
111บ้านหนองกลดนางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ 055310282 
112บ้านหนองสระพัง  055294292 
114ประชาสรรค์วิทยานายอดุลย์ แสงโรจน์ 055240796 
115ประชาสามัคคีจ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง   
116รัฐราษฎร์บำรุงนายธีรวุฒิ ช่อลำดวน 055294189 
117ราษฎร์เจริญนายสุธน เมฆนันทไพศิฐ   
118ราษฎร์ดำรินายสุนทร กลิ่นน้อย 055310107 
119วัดกรุงศรีเจริญนายไพฑูรย์ พิกุลเงิน   
120วัดโคกสลุดนางวิภาดา โพธิ์ดง   
121วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)  055396389 
122วัดตายม  055310160 
123วัดท่านานายโชคชัย อภิชาติธำรง 055296339 
124วัดท่ามะขามนายนเรศวร์ เศรษฐ์สิงห์ 055296253 
125วัดบางกระทุ่ม  055391233 
126วัดบึงลำ    
128วัดย่านยาว  055310109 
129วัดราษฎร์สโมสรนายวุฒิ ดีใจงาม 055296297 
130วัดสนามคลีตะวันตกนายพชร สินพูล 055233134 
131วัดสนามคลีตะวันออก  055310117 
132วัดสิริสุทธาวาส  055233110 
133วัดแหลมพระธาตุนางสาวโชติกา นิลมะณี 055240792 
134วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม  055233113 
135ศึกษาลัยนายบุญเลิศ มากเมือง 055391069 
201คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช 055311040 
202ชุมชน 15 บ้านเนินสว่างนายศุภณัฐ จันประตูมอญ 055233484 
203ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงนายจีระ เฉลิมสถาน 055394054 
204บ้านกลาง    
205บ้านแก่งกุลาสามัคคี  055310104 
206บ้านแก่งจูงนาง    
207บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์นางสาวประไพภัทร ดีอ่ำ 055310212 
208บ้านเข็กนายณัฐกิตติ์ ชาวนา 0865601479 
209บ้านเขาน้อยนายฆิณวุธ สิทธิยศ 055293102 
210บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)นายธีรพันธ์ พลายสังข์ 055311056 
211บ้านคลองดู่    
212บ้านคลองเป็ด    
213บ้านคลองเมืองนายณัฐนนท์ อินปัญญา 055318854 
215บ้านเจริญผลนายภิญโญ สุขขำ 055294252 
216บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร 0852670387 
217บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)นายปิ่น คำหมู่ 055310209 
218บ้านซำหวาย  055310114 
220บ้านดงพลวงนายแสวง นันตะนะ 019536837 
221บ้านดินทอง  055394053 
222บ้านตอเรือนายธนากร วัฒนพรเดชา 055310116 
223บ้านถ้ำเต่า  055279874 
224บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)นายณรงค์เดช โพธิเกิด   
225บ้านท่าข้ามนายสำราญ มีผึ้ง 055310213 
226บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีนายจักรกฤษ กราบกราน 055310210 
227บ้านนาพรานนายบุญเลิศ ชูรา 055310211 
228บ้านน้ำพรมนายอภิสิทธิ์ กันมา 055310214 
229บ้านน้ำยางนางสายรุ้ง คำพุฒ 055310286 
230บ้านน้ำรินนายสมชาย โตใหญ่ 055234425 
231บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนานางชฑรัช วงษ์ยอด 055237577 
232บ้านเนินไม้แดง    
233บ้านเนินสะอาดนายวัชระ มาลี 055233142 
234บ้านบึงพร้าวนางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด 055311117 
235บ้านปากยางสิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์ 055293399 
236บ้านป่าขนุน  055310126 
237บ้านป่ามะกรูด  055310215 
238บ้านโป่งปะนางสาวจันทรัตน์ สารีคำ 055310207 
239บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)    
240บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)นายนธี ฉิมฉวี 055293098 
250บ้านแม่ระกานางสมถวิล คำหมู่ 055279876 
251บ้านวังดินสอนางวราวรรณ ปานทอง 055310134 
252บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศนายผจงเกียรติ จีนสลุต   
253บ้านวังนกแอ่นนายมนตรี ชัยชราแสง   
255บ้านวังพรมนายพิชัย สุขชัย   
256บ้านวังไม้ตอกนายวุฒิชัย อินทโชติ   
257บ้านสะเดานายสมจิตร นาคผู้   
259บ้านหนองงานายอัมพร อัตตโน   
260บ้านหนองปรือนางสาวษณอนงค์ ชูรา 055234426 
261บ้านหนองพระนายภัทรพร วรศรีหิรัญ 055279807 
262บ้านหินประกายนายนิพนธ์ พูลนุช 055234422 
263บ้านใหม่ชัยเจริญว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี จันประตูมอ   
264บ้านใหม่พนมทองนายอดิเรก น้อยพานิช 055310158 
265บึงราชนกนางสาววนิดา นาคอ่อง 055279716 
266ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่ 055293258 
267พิณพลราษฎร์นายวิรัช พานซ้าย 055311026 
268ราษฎร์อุปถัมภ์นายสรณพงศ์ ใยดี 055228077 
269วัดไชยนาม  055312064 
270วัดดงข่อยนายเจษฎา แสงจันทร์ 055278732 
272วัดท่าหมื่นรามนางปนัดดา ทับทิมทอง 055233144 
273วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์  055312768 
274วัดพันชาลีนายบรรพต ใจกล้า 055310227 
275วัดวังพิกุลนางธันวารี บัวทอง 055279770 
276วัดสุพรรณพนมทองนายสมหวัง บุญผ่อง 055237628 
278สามัคคีธรรม  055266306 
280ห้วยพลูนางวิรัตน์ เลิศแตง 055293099 
281องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2นายสัญชัย แสงสุข 055310208 
301ชุมชนบ้านไทรย้อยนายสมศักดิ์ แก้วแสง 055268148 
302บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศนายกิตติชัย เด่นประเสริฐ   
303บ้านเขาเขียว  055310108 
304บ้านเขาดินนายสุทธิ เชยล้อมขำ 072066393 
305บ้านโคกวังสาร  055310101 
306บ้านชมภูนายประทีป จันทร์รักษ์ 055237696 
307บ้านซำรังนายรัตน์ เกตุจันทร์ 055237673 
308บ้านทุ่งยาว  098566094 
309บ้านไทรดงยั้งนายไตรภพ สุเมรุไหว 055237796 
310บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กนายสุรกิต ศรีคำ 055237736 
311บ้านน้ำปาดว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ   
312บ้านเนินมะปรางนายสมคิด หาแก้ว 055399112 
313บ้านผาท่าพลนางภัททิยา ทองพงษ์เนียม   
314บ้านผารังหมีนายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม 012804968 
315บ้านพัฒนาดงน้อยนายอุกฤษฎ์ ยศปัญญา 055237756 
316บ้านพุกระโดน    
317บ้านลำภาศ    
318บ้านวังขวัญนายณัฐวัฒน์ คำแหง 056607023 
319บ้านวังดินเหนียวนางสาลี่ ศรีชู 055310136 
320บ้านวังโพรงนายสรพงษ์ แสงสุข 055237784 
321บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ 055237794 
322บ้านหนองขมิ้น  055237776 
323บ้านหนองขอนประชาสรรค์นายธีรสิทธิ์ วิเศษ 055310105 
324บ้านหนองดู่นางนัฏชนก แสงสุข 055310263 
325บ้านหนองไม้ยางดำนายเกียรติพงษ์ ญาณวโร 099594653 
326บ้านห้วยบ่อทองนายธวัช วงศ์ใหญ่ 055237772 
327บ้านใหม่ทองประเสริฐนายวิญญู ดวงมณี   
328บ้านใหม่สามัคคีนางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์ 013793691 
329รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์นางสาวทัศนีย์ สมจิต 055310192 
330วัดบ้านมุงว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้ 055399296 
331วัดปลวกง่ามนายลือชัย สิริศิโรรัตน์   
332หัวเขาราษฎร์บำรุงนายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ 055310162